Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Ps 16, 11)

artuma202307-8_vir.jpg
2023 liepa–rugpjūtis 7/8

Liepos–rugpjūčio Artuma: „Vos estis lux mundi“ – Jūs pasaulio šviesa

Šiais šviesos kupinais žodžiais popiežius Pranciškus pradeda savo apaštališkąjį laišką itin „tamsia“ – seksualinio išnaudojimo nusikaltimų – tema... O žodžius parenka iš šviesiausio Jėzaus teksto – Kalno palaiminimų ( Mt 5, 14). Koks didis tikėjimo, vilties ir meilės vyras tas popiežius Pranciškus – net ir sunkiausių, juodžiausių akimirkų akivaizdoje ne tik pats nesusvyruoja, bet ir įkvepia, palaiko Dievo tautą ir tvirtai veda!

„Bažnyčios fasadą šiandien rūpinamės laikyti labai gražų, bet kad tuose skirtinguose kambariuose esama visko“, – taip kitados sakė kunigas Zigmas Grinevičius. O „gražaus fasado“ plyšiams pradėjus matytis klausiame: kaip ištverti sunkiomis Bažnyčiai aplinkybėmis? Kokias prevencines priemones ir teisingumo atkūrimą numato Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekso pakeitimai? Kaip sustabdyti nusikaltusį ir padėti nukentėjusiems?

Greta to – (pasi)tikėjimo ir veiklios artimo meilės pavyzdžiai, kurie ne tik formuoja ir veikia gyvenimą, bet ir tampa prisikėlimo sėkla Bažnyčios Kūne.

 

Apie šio Kūno sužeidimus rašoma straipsnyje „Kova su seksualiniu išnaudojimu nebėra kovos imitavimas“. Jame Romanas Kazakevičius aptaria popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Vos estis lux mundi ir pabrėžia ten nurodomą visų Bažnyčios narių prievolę apie galimą seksualinį piktnaudžiavimą pranešti vietos ordinarui ir jo prievolę pradėti bažnytinį tyrimą. Straipsnyje aptariami įvairių šalių tyrimai, kaip „pūliuojančios išnaudojimų žaizdos brendo, pūtėsi ir ėmė sproginėti“. Deja, autoriui tenka konstatuoti: „Pokyčiai vykdomi per lėtai, nenoriai, per maža apimtimi ir, regis, vis dar nesuprantant išnaudojimų žalos ir atsako į juos svarbos.“ Dalijamasi ir vilties „žinute“, jog „šokas ir pasibjaurėjimas išnaudojimais bažnytinėje aplinkoje atkreipė dėmesį į bendrą išnaudojimo problemą“ .

Kad Bažnyčiai skauda, kad ji ieško būdų, kaip įveikti jai tenkantį šių laikų iššūkį, byloja 2021 m. pabaigoje patvirtinta nauja Kanonų teisės kodekso VI knygos t. y. baudžiamosios teisės dalies, redakcija. Artumos redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas apie tai kalbasi su kunigu, bažnytinės teisės daktaru Mariumi Venckumi, ką tik grįžusiu po stažuotės Šv. Pijaus X Kanonų teisės institute (Venecija). Pašnekovai išsamiai gvildena, koks yra atnaujintasis „bausmių ir kalčių“ reguliavimas Bažnyčios teisyne, kur pirmutinis saugomas gėris lieka „žmogaus asmuo ir jo neliečiamumas“.

Kad niekas negali dangstytis fraze „Mes nepastebėjome“, to paties pavadinimo straipsnyje rašo Kristina Mišinienė iš Kovos su prekyba žmonėmis centro ir Nijolė Liobikienė, Šeimos centrų Lietuvoje pradininkė ir konsultantė. Abi moterys sutartinai ir jautriai kalba apie „niekieno nepastebėtą“ vaiko kančią „geroje šeimoje“. Straipsnis padės dirbantiems su vaikais atpažinti galimos prievartos simptomus, o mums visiems – kad žinotume ir neliktume abejingi.

Kaip Lietuvoje veikia Šv. Mortos grupė, pasakoja policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas ir vis dėlto apgailestauja, kad policijos ir Bažnyčios jėgas vienijantis projektas stokoja degančių žmonių. Be to, redakcija apsilankė kunigo Toliato vadovaujamoje Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojo bažnyčios bendruomenėje ir kalbėjosi apie čia bandomą įgyvendinti šiuolaikišką „triaukštės bažnyčios misiją“.

„Mūsų Bažnyčios statinys tiesiog ūžia nuo nerimo, nuo baimės ir nežinios, nuo rūpesčio, ką dabar galime padaryti“, – rašo Antanas Gailius (tai jo kalba Alantoje minint palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimimo 150-ąsias metines) ir, be kita, siūlo konkrečių priemonių sąrašą bei karštai kviečia jį pratęsti.

Numeryje spausdinamas laiškas vyskupijų ordinarams dėl seksualinio piktnaudžiavimo Bažnyčioje tyrimo, kurį pasirašo aktyviai Bažnyčioje ir visuomenėje veikiantys asmenys, ragindami nedelsti ir steigti „komisiją Lietuvoje iš teisininkų, psichologų, medikų, sociologų, kriminalistų, Bažnyčios istorikų, socialinės pagalbos praktikų“.

Kai liepos 23-iąją švęsime Pasaulinę senelių ir pagyvenusiųjų dieną, skaitytojai, tikimės, jau bus perskaitę vasaros Artumą ir čia radę Šventojo Tėvo maldą bei pakvietimą aplankyti senelius ar, kaip žurnalo dailininkė Silvija sako, – „šiaip senas tetulytes ar dėdeliukas“ (gal net su jos siūlomu senoviniu pyragu pagal receptą iš tarpukario leidinio).

Ieva Urbonaitė iš Lietuvos Carito parengė straipsnį „Visi seneliai yra mūsų“ – pasakojimą apie pagalbą seneliams namuose jėgas suvienijus Caritui ir valstybinėms įstaigoms. Straipsnio pašnekovės Šiaulių vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotojos Zita Baranauskienės džiaugsmas – kad seneliai džiaugiasi aplankančiomis „Carito mergaitėmis“, o svarbiausias rūpestis – kad tai netaptų „valdiška“ procedūra, kai ateinama padaryti „savo darbo“.

Aplankyti savo senelių popiežius Pranciškus rado progą pakviesti ir jaunimą prieš šiam iškeliaujant į Pasaulio jaunimo dienas. Mes norime pamatyti popiežių! – troškimu dvelkia jaunimo sielovados lyderių kartu su LVK Jaunimo tarybos pirmininku vyskupu Algirdu Jurevičiumi pasidalijimas prieš vasaros kelionę į Portugaliją.

Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui (kunigu įšventintam prieš 125-erius metus) Vargdienių kongregacijos sesuo Asta Venskauskaitė dedikuoja straipsnį apie... moterų vaidmenį jo gyvenime, ir ypač Ceciliją Pliaterytę (1853–1920), tiesiog ištraukusią 35-erių kunigą Jurgį iš ligos (gal ir mirties), kai jis buvo pasmerktas vargšų ligoninėje kaip nepagydomas. Straipsnyje rasime, kokios moterų vienuolijos Lietuvoje šiandien gali būti dėkingos už jų istorijoje veikliai buvusį palaimintąjį Jurgį.

Greta žurnale sugulė ir tekstai apie šių laikų krikščiones moteris – ką tik pas Viešpatį iškeliavusią Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkę Ramunę Jurkuvienę ir jos dar spėtą parengti atsiminimų ciklą apie Eucharistijos bičiulių steigėją seserį Gemą Jadvygą Stanelytę SJE. Vyresnėliai skaitytojai atpažins, o jaunesnieji – turės galimybę pažinti nesumeluotą „anų laikų“ baimės ir prievartos dvasią, kartu matyti nesusitaikymo, vilties, tikėjimo daigus.

Likime skaitytojais ir vilties žmonėmis vasarą! Pasak Ramunės Jurkuvienės, galėtume sakyti, testamentinių žodžių, svarbu „džiaugtis tais šviesos blyksniais, kuriuos sutinkame, negaišti laiko keikiant tamsą“.

 


Turinys

Kronika

Darius Chmieliauskas
Laiškas skaitytojams

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Švęsti bendrystę

Visuotinės Bažnyčios pulsas

Saulena Žiugždaitė
Susitikimo ir dialogo Bažnyčia

Bažnyčios Lietuvoje pulsas

Kunigas Artūras Kazlauskas
Ką reiškia ir išreiškia atnašavimas?

Ieva Urbonaitė
Visi seneliai yra mūsų!

Sesuo Asta Venskauskaitė MVS
„Didingesnė moters misija“

Sinodinės Bažnyčios link

Antanas Gailius
„Kas apie pergales kalba? Ištverti – tai viskas“

Romanas Kazakevičius
Kova su seksualiniu išnaudojimu...

Vijoleta Vitkauskienė kalbina Kristiną Mišinienę ir Nijolę Liobikienę
Mes nepastebėjome…

Kunigas Marius Venskus
Kaltė ir bausmė Bažnyčioje

Dr. Katarzyna Korzeniewska
Puolamas / ginamas šventasis

Anne-Marie Pelletier
Dievas – tėvas ar motina? (II)

Ramintoja

Pokalbis su kunigu Algirdu Toliatu
Policijos ir Bažnyčios bendradarbiavimas

Jaunimo iššūkis

Inesa Vaitkūnaitė
Mes norime pamatyti Popiežių!

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XLI– XLII)

Veidu į vaiką

Per atostogas Dievą pavežiočiau keturračiu

Vaida Alksnevičienė
Montesoriško gyvenimo pavyzdys

Akiračiai

Dr. Ramunė Jurkuvienė
Sesuo Gema – istorinė asmenybė

Visada augti meilėje

Atokvėpio valandai

Dovilė Zelčiūtė
Akvilės dienoraštis

Skanaus!

Grietininis tešlainis

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Nauja – gerai užmiršta sena?

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda Ibianska
Laimė? Kas tai?

Viršelyja – Irutės Jaruševičiūtės nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22