Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

artuma202202 vir
2022 vasaris 2

Vasario Artuma: kaip ŠVENČIAME tai, kuo tikime?

Ką ir kaip švenčiame Bažnyčioje? Kaip tai atsispindi mūsų parapijos liturgijoje? O kaip keliaujant kartu patirti bendruomeniškumą? Kodėl bendrystės išgyvenimą, kaip šiemet Sausio 13-osios minėjime, kartais lydi gėda, nerimas, įtampa, pyktis ar kiti neigiami jausmai?..

Išminties ir tikėjimo džiaugsmo ieškome Šventajame Rašte, vienuolinėje tradicijoje ir gręžiamės į gyvenimiškus pavyzdžius bei tikėjimo liudytojas – Laisvės premijos laureatę sesę Bernadetą, Carito Lietuvoje atkūrėją seserį Albinutę. Įsiklausome, apie ką kalbasi parapijos Sinodinė grupelė, ką liudija didžiulę krizę šeimoje išgyvenusi, bet neišsiskyrusi pora...

Gal visa tai mums padės labiau švęsti savo gyvenimą? 

„Nejaugi vysta vienybės žiedas?“ – retoriniu ir nebepoetišku klausimu pradedamas vasario Artumos numeris – šitaip kardinolas Audrys Juozas Bačkis į kreipiasi skaitytojus. Kai gyvename itin įtemptu laiku, kai švenčiame savo šalies šventes – ar įmanoma vidinė taika bei vienybė tarp mūsų pačių? „Bijome karo kaimyninėje šalyje, – sako kardinolas, – bet aršiai grumiamės tarpusavyje. Su kuo kovojame? Su savo broliais ir sesėmis?“ Artėjant Vasario 16-osios šventei tokie klausimai skamba jau ir nebe retoriškai.

Skaudžiai ir savaip įsimintiną šių metų Sausio 13-ąją Laisvės premija apdovanotą vieną iš LKB Kronikos redaktorių Bernadetą Mališkaitę SJE kalbina Artumos redaktorius Darius. Netikėta ir jaudinanti dvasia bei intonacija, su kuria sesuo eucharistietė atsako į klausimus jau po to, kai per triukšmą ir švilpimą Sausio 13-osios minėjime net šalia stovintieji vos galėjo girdėti, ką ji sako. Tačiau kokie išmintingi, taikūs, tikslūs sesers Benos žodžiai – apie nueitą kelią su Kronika, meilę Tėvynei ir atsakomybę už savo kraštą, kurie „nelyginamai viršesni už melą ir brutalią jėgą“.

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje po sekmadienio Mišių susirinkusi viena iš parapijos Sinodinio kelio grupelių aptarė temąKaip švenčiame savo tikėjimą? Ir į savo pokalbį įsileido Artumos skaitytojus, o šis klausimas tapo ir mūsų vasario numerio tema. Tad ar įmanoma švęsti tikėjimą vienatvėje? Kaip jį švenčiame liturgijoje? O kasdienybėje? Štai vieno dalyvio mintys: „Pasakyti „ateik“ [į bažnyčią] lengviausia, bet kaip kitiems parodyti, kad jie patikėtų, jog mums būtų gera sekmadieniais eiti į Mišias?“

Vasario pradžioje Bažnyčioje minima Pašvęstojo gyvenimo diena, dedikuota tiems, kurie paskyrė gyvenimą Dievui. Prieš 33-ejus metus padėjusi atsirasti Caritui, žurnalo Caritas – mūsų Artumos pirmtako – įkūrėja sesuo Albina Marija Jurgė Pajarskaitė MVS, dalydamasi apie savo misionierišką veiklą, kukliai teigia: „...buvau tik įrankis Dievo rankose. <...> Žmogus būna laimingas tik tada, kai atlieka savo pašaukimą. Aš buvau laiminga.“

Kaip atliepė popiežiaus Pranciškaus kvietimą įsitraukti į Sinodinį kelią vienuolijos? Apie tai dalijasi sesuo Gintautė Giedrimaitė CC, sesuo Virginija Bandzevičiūtė SF ir kunigas Piotras Strocenis OFM Conv. Ką darome inertiškai, be entuziazmo atlikdami pareigą, kuri nuleista „iš aukščiau“, o jei užsidegame, ar ilgai ištveriame skatinami didelių užmojų, ar laikomės tikslo vertikalės, – šie klausimai tinka ne tik vienuolijų atstovams, o ir visiems, pasiryžusiems būti ištikimais Kristaus kariais.

Tėvas benediktinas Kazimieras Milaševičius OSB pabrėžia bendrystės sąvoką Bažnyčioje, nes juk pirmoji bendruomeniškumo ir bendrystės vizija išryškėjo jau apaštalų draugėje ir jų veikloje: visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra (Apd 2, 44). Kokių pasiryžimų ir vidinės laikysenos reikia, kad Dievo link galėtumei eiti sykiu su kitais broliais ir seserimis? Ar vaisinga meilė, pasiliekama tik savo širdžiai? Anot tėvo Kazimiero, „vis dėlto bendruomenė tampa tikra tik tuomet, kad išdrįstama sulaužyti dirbtines, netikras saugumo užtvaras...“

Artuma tęsia Sinodinio kelio paskatintą įsiklausymą į meno kūrėjų balsą. Šįkart akiratyje fotomenininkai – jaunoji Milda Kiaušaitė ir posmodernizmo krypties atstovas Saulius Paukštys. Į klausimą, kaip įsivaizduotų Bažnyčios narių bendruomeninę veiklą, Milda atsako: „<...> pasiūlyti pokalbį tam, kuriam jo reikia, paramą tam, kuris neįstengia laikytis savo jėgomis. Dalytis tuo, kas brangu, gera, išmokyti atidumo sau ir kitam.“ Fotografas Saulius Bažnyčios nariams linkėtų nuoširdumo, sekti gyvenimo aktualijas ir nepataikauti politikams.

„Labai norėčiau, kad mūsų Bažnyčioje rastųsi vis daugiau šviesos. Tarp tų, kurie laiko save tikrais, praktikuojančiais katalikais, neretai gali pajusti, kad jų tikėjimas kupinas magijos, mažai ką bendra turinčios su tuo, ko moko Bažnyčia“, – dalijasi mintimis Antanas Gailius.

Kas sulaiko vyrą ir moterį, suglaudusius santuokinį gyvenimą kaip dvi rankas ir išgyvenančius krizę, nuo skaudus pasukimo skirtingais keliais? Kas šėlsta žmoguje ir kur jis randa atramą, kai net sėkmingoje iš pažiūros santuokoje ūmai pasijunta vienišas? Apie visus poros išbandymus vasario numeryje dalijasi Boženos ir Jaroslavo šeima, mėginanti atsakyti į klausimą: „Kodėl mes neišsiskyrėme?“ Nuo išbandymų niekas neapsaugotas, o juk šeima augina penkis vaikus!

Apie tai, kas skaudina ir kas guodžia – skaitykite vasario Artumoje.

Dovilė Zelčiūtė


Turinys

Kronika

Sesuo Bernadeta Mališkaitė SJE
Būkime ištikimi tiesai ir laisvei

Bažnyčios pulsas

Tėvas Antanas Saulaitis SJ
Bažnyčios širdis

Kunigas Artūras Kazlauskas
Kad susirinkimas būtų Bažnyčia

Seserį Albiną Pajarskaitę MVS kalbina Aušra Malinauskienė
Aš buvau tik įrankis Dievo rankose

Antanas Gailius
Apie mus, kurie esame Bažnyčia

Sinodinės Bažnyčios link

Kunigas Algirdas Akelaitis
Dievo žinau

Jei giedotų linksmas giesmes, tai būtų linksmiau

Monika Žydeliūnaitė
Bažnyčioje viskas būtų gerai, jei…

Tėvas Kazimieras Milaševičius OSB
Bendrystėje pažinti Dievą

Inesa Vaitkūnaitė kalbina vienuolius
Jei reikia ir popiežius sako, tai aš pasakysiu atvirai...

Domeikavos parapija
Kaip švenčiame savo tikėjimą?

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Vilma Razmislevičienė, dr. Nijolė Liobikienė
Kodėl mes neišsiskyrėme?

Šv. Jonas Paulius II
Kūno teologija (XXV)

Akiračiai

„Esu tikra, kad Dievas su manimi ir labai mane myli“

Kunigas Tomáš Halik
Bažnyčios grožis slypi atvirume

Kūrėjo žvilgsnis

Dovilė Zelčiūtė kalbina fotomenininkus Saulių Paukštį ir Mildą Kiaušaitę
Bijau tų, kurie neabejodami žino

Sveikata

Gydytojas Vytis Žemaitis
Nesibaigiantis sezonas...

Gyvenimas kaip senas vynas

Vanda Ibianska
Ką mylime ir ko nemylime

Šypsenos be raukšlių

Viršelyje – popiežiaus Pranciškaus vadovaujamos šv. Mišios Dievo Žodžio sekmadienį Šv. Petro bazilikoje, Vatikane. 2022 m. susio 23 d. REUTERS / Remo Casilli nuotrauka

Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22