Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

2020 m. balandis 4
Kronika

Gelbstint nuo priklausomybių

2020-04-02 | Antanas SAULAITIS SJ
artuma202004-rs-05.jpg

 

a-saulaitis.jpgAntanas Saulaitis SJ

Balandį kartu su popiežium Pranciškum melskime, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Susidurdami su savomis ar kitų priklausomybėmis, dažnai nežinome, kas padėtų, kur ir kokia yra tikrai paveiki pagalba, kokios melsti?..

Seminarijos teatro salėje 150 jėzuitų studentų bei universiteto pareigūnų renkasi švęsti teologijos profesoriaus 25 metų dėstymo sukakties. Labai mėgstamas teologas dėsto De Gratia kursą – apie Dievo malonę, neišsemiamą, neribotą, visuotinę. Norėdamas pavaizduoti liaudiškąjį supratimą apie piktoką Dievą, tik dalį paskaitos dėsto neužsimindamas apie čiaupą, priklijuotą sau kaktos. „Matot, – aiškina,–– taip įsivaizduojama Dievo malonė. Atsuki čiaupą, ir išsiveržia malonės srovė. Panorėjai – užsuki čiaupą, ir malonė dingsta.“ Kitą paskaitą sėdėdamas kalba, tada dešine ranka į lubas iššauna strėlytę lipniu antgaliu. Kai šis atsiklijuoja ir strėlytė krinta žemyn, net nepažvelgdamas profesorius čiumpa ją, tarsi būtų pastebima netikėta Dievo malonė, Jo palietimas.

Sukaktuvinės šventės dalyviai ne tik ploja, bet ir sustoja, šaukdami, valiuodami, plačiais šypsniais lydėdami nustebusio profesoriaus žvilgsnius. Visiems labai aišku, kad žymimi ne sidabriniai metai, o kad dėstytojas sugebėjo, padedamas Dievo ir žmonių, blaiviai gyventi, nebesvyruoja, nebeparausta, nebepraleidžia įsipareigojimų. Nuolatinė, kasdienė jo pergalė šiandien negerti, sakytum, yra ir mūsų visų laimėjimas jo vardu. Antradieniais ir penktadieniais jis ištikimai lanko Anoniminių alkoholikų ratelį.

Pirmadienį dviem valandoms renkasi NErūkau būrelis, susidedantis iš nustojusių rūkyti, teberūkančių, svarstančių nustoti ir atkritusių rūkalių – vyrų, moterų, sutuoktinių, jaunų ir senokų. Mokymai, pasidalijimai, terapijos valandėlės vyksta tokioje pat saugioje aplinkoje, kaip ir AA, Alanono ir kitose panašiose savigalbos, visuomenės sveikatos grupėse. Praeina laiko, kai tiesioginį kalbėjimą apie kenksmingą priklausomybę keičia ugdomas pasitikėjimas savimi, savijauta ir savigarba, jautrumas kitiems, asmens siekių gryninimo protarpiai, lydimi sumaniai vadovaujančios medikės gydomojo darbo.

Susiburia ne tik patys priklausomybės varginamieji, bet ir jų artimieji – alkoholizmo liga sergančiųjų sutuoktinės, šeimos nariai. Pagalbą randa ir suaugę, alkoholikus tėvus ar motinas turėję vaikai, kurie dabar jau supranta savo įgytą palikimą, varžantį jų pasaulėžiūrą bei elgesį. Renkasi ir tėvai, broliai ar seserys narkotikų pagauto jaunimo, kuriam padėti norėdami namiškiai kartais turi skaudžiai elgtis: išprašyti iš namų ar nustatyti kitas sąlygas su vadinamąja kieta, griežta meile. Ne veltui parapijos nelaukia popiežiaus raginimo melstis ir padėti priklausomybės ir jos padarinių varginamiesiems.

Anoniminiai, lošėjai, narkomanai, smurtaujantieji, benamystės, azarto ir kitos savigalbos nuo priklausomybės grupės, sąjūdžiai remiasi 12 žingsnių programa, teikiančia dvasinius pagrindus: pasitikėjimą, savo gyvenimo pavedimą „aukščiausiajai jėgai“ (Dievui) ir bendruomeninį darbą, bendras pastangas su kitais. Toks dvasinis, psichologinis, socialinis vyksmas galioja ir dvasinei ar religinei priklausomybei, kaip antai moters, paliekančios tris vaikus namie per ryto Mišias, dar vakare kitoje šventovėje, visoje eilėje rekolekcijų, stengiantis sužadinti kartą patirtą pakilią būklę ar būseną, o ne nuolatinį žmogaus troškimą, lydimą ir gydomą Dievo malonės. Traukdamasis nuo gyvenimo skausmo, žmogus ima kitus smerkti, teisti, laukti pagyrų už „dvasinę kokybę“ bei praktiką, užuot save priėmęs tokį, koks yra, su šviesa ir su šešėliais.

Priklausomybės paliečia šeimas ir visuomenę, o labiausiai vyksta pačiame žmoguje, kai tarpusavyje nebedera troškimai ir patirtys, gyvenimo sunkenybės ir prošvaistės. Ištiesdami rankas ir atverdami širdis kitiems, priklausomybę nugalintys asmenys savo patirtimi kantriai padeda, palydi ketinančius ir apsisprendžiančius gyventi tiesoje apie save Dievo ir žmonių akivaizdoje.

 

Šį mėnesį, alsuojantį didžiąja Kristaus Prisikėlimo pergale, melsdami nepraraskime tikėjimo nors ir mažais kito žmogaus prisikėlimo žingsneliais.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 liepa–rugpjūtis 7/8

Artuma - artuma202407-8_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22