Eikime į jo Artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes! (Ps 95, 2)

Darbo partija

Atsakymai Artumai

| Rinkimai 2020

Ką esate nuveikę, užtikrindami pamatines žmogaus teises, ir kokių teisėkūros iniciatyvų imsitės joms įtvirtinti bei ginti:

√  Kiekvieno asmens teisę gyventi – teisę gimti ir oriai gyventi iki natūralios minties.

√  Vaiko teisę gyventi su tėvu ir motina darnioje šeimoje.

√  Asmens teisę elgtis pagal sąžinę ir laisvai išpažinti tikėjimą bei jį praktikuoti.

√  Kūrinijos apsaugą, tvarumą ir išsaugojimą ateinančioms kartoms.

Kokių pokyčių numatote darbo, socialinės rūpybos, savivaldos srityse?

  • Kaip užtikrinsite žmogaus teisę į socialinę apsaugą ir teisingą atlygį už darbą, kuris užtikrintų jam ir jo šeimai orų gyvenimą? Kaip įgyvendinsite tokio atlyginimo užtikrinamą per teisinį valstybės reguliavimą (pvz., MMA nustatymą, konkurencijos tarp darbdavių didinimą ar kt.)? Ar palaikote progresinius mokesčius?

Per kadenciją pasieksime, kad vidutinis darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 1289 Eur į rankas, minimalus atlyginimas, ne mažiau kaip 750 Eur, o vidutinė pensija ne mažesnė kaip 773 Eur.  Pagrindinį dėmesį skirsime ne tik mokesčių, pajamų surinkimui, bet ir efektyviam lėšų paskirstymui bei griežtai jų panaudojimo kontrolei. Sudarysime palankesnes mokestines sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti. Pagerinsime Lietuvos investicinę aplinką  ir skatinsime gamybos ir naujų darbo vietų kūrimą šalies regionuose, privačių investicijų pritraukimą. Lietuvos įmonėms, užsiimančioms gamyba ir konkuruojančioms vidaus rinkoje su importu, suformuosime tokias sąlygas ir tokią apmokestinimo sistemą, kuri leistų sumažinti gamybos savikainą ir suteiktų galimybę lengviau konkuruoti vidaus rinkoje. Didinant Lietuvos gamybos įmonių konkurencingumą vietinėse ir tarptautinėse rinkose, panaikinsime joms gamybos įmonių koncentracijos ribojimą. Kadencijos pradžioje stengsimės mažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems, nuosekliai didinsime neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD).

 

  • Ar manote, kad darbuotojų sąjungoms esamas Darbo kodeksas numato deramas galimybes veikti? Jei ne – ką siūlytumėte keisti? Kaip piliečiai galės atstovauti gindami savo teises?

Skatinsime darbdavio ir darbuotojo socialinę partnerystę bei kolektyvinių darbo santykių plėtotę. Sudarysime dirbantiesiems lanksčias, saugias ir sveikas darbo sąlygas, pasieksime, kad būtų vykdomi darbų saugos reikalavimai. Praplėsime piliečių įsitraukimo į teisėkūros procesą galimybes. Pakeisime Referendumo ir piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymus taip, kad piliečiai galėtų realiai pasinaudoti šiomis konstitucinėmis teisėmis. Sumažinsime referendumui reikalingų parašų kiekį nuo 300 000 iki 150 000, kad piliečiai galėtų būti kuo daugiau įtraukti į svarbiausių valstybės sprendimų priėmimą. Svarbiausius valstybės bei tautos gyvenimo klausimus spręsime referendumu. Numatysime galimybę piliečių grupėms teikti pasiūlymus svarstomiems įstatymų projektams, dėl kurių Seimas privalėtų apsispręsti balsuodamas. Įteisinsime, kad rengiant įstatymus ir kitus teisės aktų projektus, būtų palaikomas aktyvus dialogas su asocijuotomis verslo struktūromis bei visuomene.

 

  • Ar Lietuvoje vietinės valdžios bei savivaldos institucijos turi pakankamai galių? Ar imsitės teisėkūros iniciatyvų (jei taip – kokių?) decentralizuoti savivaldos sprendimų priėmimą?

Efektyvinsime ir skaidrinsime Lietuvos valstybės valdymą. Stiprinsime Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę. Didinsime savivaldybių įtaką įgyvendinant ir formuojant regioninės politikos tikslus Lietuvoje. Siekiant labiau decentralizuoto šalies valdymo, skatinti regioninio planavimo kompetencijų ugdymą, priskirtų atsakomybių vykdymui užtikrinsime pakankamus finansinius resursus. Sukursime tinkamo koordinavimo bei efektyvesnio centrinės valdžios stebėsenos priemones; – išgryninsime valstybės ir savivaldybių institucijų atsakomybes, peržiūrėti ir įvertinti esamą funkcijų pasiskirstymą tarp centrinės valdžios ir vietos savivaldos lygių. Formuojant ir įgyvendinant regioninę politiką – vadovausimės principu „iš apačios į viršų“ kad problemų identifikavimas ir jų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių. Užtikrinsime, kad svarbiausi savivaldos klausimai būtų sprendžiami prieš tai atlikus gyventojų apklausą. Tobulinsime savivaldybių biudžetų formavimo sistemą, kad ji labiau įgalintų ir motyvuotų savivaldybes veikti efektyviau ir siekti geresnių rezultatų, užtikrinsime pakankamą finansavimą valstybinių funkcijų vykdymui. Užtikrinsime, kad centrinės valdžios sprendimai lėmę savivaldybių pajamų netekimą, būtų pilnai kompensuojami iš valstybės biudžeto. Aktyvinsime nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių judėjimą, palaikysime jų naudingas iniciatyvas, skatinsime aktyvų dalyvavimą savivaldoje bei priimant įvairius sprendimus;– parengsime įstatymų pakeitimus, nustatančius tiesioginių seniūno rinkimų tvarką, seniūno teises ir pareigas, valdomą savarankišką biudžetą, bendruomenių vaidmens didinimą, seniūnijų galių stiprinimą. Suteiksime seniūnijoms didesnį ūkinį savarankiškumą, decentralizuosime savivaldybių biudžetus.

 

Ką švietimo ir ugdymo srityje jau įgyvendinote ir ką numato jūsų politinė programa?

  • Kaip užtikrinsite tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus? Ar reikia (jei taip – kaip) papildomai reglamentuoti lytinį ugdymą / rengimą šeimai mokyklose?
  • Koks yra ir kokį numatote mokyklų tinklą, klasių dydį? Kas sąlygos šį procesą? Kokią privačių / šeimų mokyklų / darželių vietą matote šiame tinkle?
  • Kaip vėliau, po mokyklos, ugdomas mūsų piliečių intelektinis potencialas? Ar pasiteisina vien techninių žinių plėtra, jei neugdomas žmogiškasis supratimas ir atsakomybė – apleidžiami humanitariniai ir socialiniai mokslai? Ką ketinate daryti?

Sukursime vertybėmis ir lyderyste paremtą švietimo sistemą, kuri atitiktų atviros pilietinės visuomenės, asmens ir šalies ūkio poreikius bei sudarytų galimybę mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Ugdymo programose numatysime ir didinsime lyderystės, verslumo, ekologijos, sveikos gyvensenos ugdymo valandų skaičių. Sudarysime galimybę kiekvienam vaikui lankyti ankstyvojo ugdymo įstaigą – plėtosime jų infrastruktūrą, sieksime, kad pakaktų kokybiškų vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigų regionuose. Supaprastinsime naujų, siekiančių inovatyviai dirbti ankstyvojo ugdymo įstaigų steigimąsi, skatinsime visos dienos mokyklos modelių įgyvendinimą ir steigimąsi. Užtikrinsime visiems vaikams vienodą ugdymo kokybę, sumažinsime ugdymo kokybės skirtumus didžiuosiuose miestuose ir regionuose. Gerbsime ir palaikysime tėvų pasirinkimą ugdyti vaikus šeimoje;

Užtikrinsime, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos nelemtų vien tik ekonominiai veiksniai, bet būtų atsižvelgiama į mokyklos teikiamų paslaugų kokybę bei mokyklos reikšmę vietos bendruomenei. Užtikrinsime švietimo prieinamumą pagal ugdymo poreikius, gyvenamąją vietą ir nemokamą pavėžėjimą iki artimiausios ugdymo įstaigos, įskaitant ir specialiųjų poreikių vaikus. Modernizuosime švietimo sistemą, užtikrindami nuolatinį ankstyvojo ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų renovavimą, aprūpinimą šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, didinsime valstybės, savivaldybių investicijas;

Ką jau nuveikėte ir numatote įgyvendinti sveikatos apsaugos srityje?

  • Ar ketinate uždrausti, arba labai stipriai apriboti aborto prieinamumą? Kokią pagalbą (ir kaip) siūlote teikti krizinį nėštumą patiriančioms moterims? Ką manote apie sąžinės išlygas medikams – kokiais atvejais jas palaikytumėte, kokiais ne? Kodėl?
  • Ar gydytojai ir medicinos personalas turi galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienam pacientui ir už savo darbą gauti deramą atlyginimą, nedirbdami viršvalandžių? Jei ne, kaip siūlote keisti situaciją – per valstybės reguliavimą, per konkurencijos skatinimą ar kt.?
  • Kokios valstybės lėšos skiriamos ir numatomos skirti šioms svarbiausioms žmogaus sveikatą ir potencialą užtikrinančioms veikos sritims? Iš kur imsite tam reikalingų išteklių?

Sveikatos apsaugos sistema turi būti nukreipta į ligų prevenciją, o ne gydymą. Užkirsime kelią nepamatuotiems eksperimentams sveikatos sistemoje, kurie išvargino ir supriešino visuomenę. Medicininės indikacijos nėštumo nutraukimui turi būti. Šiuo metu pagalba  krizinio nėštumo metu teikiama nekoordinuotai. Yra įsteigtas respublikinis krizinio nėštumo centras su filialais Lietuvoje, kai kurios gydimo įstaigos turi europinius projektus. To problemos sprendimui nepakanka. Mūsų nuomone ir siūlymu, krizinio nėštumo metu moteris turi gauti valstybės apmokamą psichologo ir socialinio darbuotojo konsultaciją.

Šiuo metu gydytojai ir medicinos personalas pritrūksta laiko pakankamai skirti dėmesio kiekvienam pacientui. Tai sąlygoja labai daug priežasčių: nekokybiškai veikianti el. sveikatos sistema, dubliuojami ir elektroniniai ir popieriniai dokumentai, nežinoma, kada vėl sutriks el. sistema ir vėl reiks pereiti prie popierinės, visuomenės ir SAM nepagarba medikams, neadekvatus atlyginimas, motyvacijos trūkumas. Kadangi atlyginimas neadekvatus, daug medikų stengiasi dirbti keliuose darbuose, kad galėtų patenkinti savo poreikius. Izoliuotai kelti atlyginimus neperspektyvu, reikalingos sisteminė priemonės, kurias ir siūlo Darbo partija: pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, perskirstyti BVP: valstybė privalo vykdyti Konstitucinio Teismo sprendimus, už valstybės draudžiamus žmones mokėti tiek pat, kiek moka mokesčius mokantys žmonės ir t.t.

Pertvarkant gydimo įstaigų tinklą bus pasitelkiamos Europos Sąjungos lėšos, perskirstomas BVP ir padidinama suma sveikatos priežiūrai.

Kaip numatote bendradarbiauti su kitomis partijomis bei politinėmis jėgomis dėl bendrojo gėrio, įveikdamos savo ankstesnį arba išankstinį susipriešinimą?

Jokių išankstinių susipriešinimų nėra. Pagrindas Darbo partijos programinių nuostatų įgyvendinimas.

Ko tikitės ir kokį matote Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vaidmenį mūsų visuomenės gyvenime? Kaip valstybės politika gali padėti atlikti tą jūsų įvardytą Bažnyčios vaidmenį?

Katalikų Bažnyčios vaidmuo visuomenėje – vienijantis vertybiniais pagrindais, vertybių puoselėjimas ir jų skleidimas,  prisidedanti prie gerųjų iniciatyvų sklaidos.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22