Ieškantiems Dievo ir žmonių artumos

2022 m. vasaris 2
Kronika

Bažnyčios širdis

2022-02-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202202 rs 09
Vido Venslovaičio asociatyvi nuotrauka

Vasario intencija : „Melskimės už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.“

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

Prieš 200 metų iš JAV prerijose esančios rąstų trobos sesuo Rožė Pilypa Dušen (Rose Philippine Duchesne) rašo Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generaliniam vyresniajam Romoje, siūlydama, kad joms į misijas atsiųstų Sibire dirbusius jėzuitus, nes klimatas labai panašus – eilinę žiemą šalčiai nuo –20 iki –40 °C, prie kurių šie jau būsią pripratę. Kaip tik 1820 m. carinė Rusija išvarė jėzuitus iš savo imperijos. Tarp jų, aišku, buvo ir iš Lietuvos kilusių, 1773 m. vienuolijos visuotinio uždraudimo metu Polocke gyveno keli šimtai jėzuitų, likusių apaštalauti Rusijos valdomose žemėse, kur draudimas negaliojo.

Prancūzė Jėzaus Širdies vienuolė Rožė Pilypa su savo bendramintėmis pačios vienos statėsi namelius, mokyklas indėnams, vergams ir vargstantiems, slaugė, mokė ir globojo, pačios užsiaugindamos daržus, laukus, galvijus. XIX a. buvo vienuolijų steigimo uoliausias šimtmetis, visa eilė jų iš nieko sukūrė pirmąsias katalikiškas ligonines, įkūrė higieniškos slaugos tarnystę, švietimo metodologiją, patalpas ir tinklus. Vienuolės dirbo laukuose ir didmiesčiuose. Vatikano II Susirinkimo laikais (1962–1965 m.) JAV buvo 18 tūkst. seserų.

Vienuolijos steigėsi besikuriančiose ir besivystančiose šalyse, savo rankomis kūrė akademijas, universitetus, ligoninių tinklus, globos namus, socialinius ir teisingumo darbus, veikimo būdus šalyse, kuriose katalikai yra mažuma iki šių dienų. Šv. Jonas Paulius II seserį Rožę Pilypą paskelbė šventąja 1988 m., o po dešimtmečio įsakė JAV moterų vienuolijas tikrinti, kadangi buvo apskųstos dėl atsitraukimo nuo tikrosios katalikybės. Jos neatrodė pakankamai pavaldžios. Tyrimai truko dvejus metus, o popiežiui Pranciškui, užuot kaip nors nuteisiant taip sumaniai ir savarankiškai veikusias vienuoles, teko dėkoti už nepamainomą jų tarnybą žmonėms ir tikėjimui.

Neatsiliko ir lietuvaitės. Lietuvoje palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1918 m. įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuoliją. JAV moterys susibūrė į tris lietuviškas vienuolijas dirbti su gausiais lietuvių naujakurių būriais (jų iki 1914 m. buvo per 500 tūkst.): kazimierietės „įsteigtos“ 1907 m., pranciškonės – 1922 m., Nukryžiuotojo Jėzaus seserys – 1924 m. Šių skaičius buvo išaugęs daugiau kaip 750 seserų. Lietuvoje pogrindyje 1947 m. susibūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija. Šiandien Lietuvoje veikia 41 moterų vienuolija, 538 seserys.

Seserys vienuolės ir kitokių institutų pasišventusios Dievo ir artimo tarnybai moterys yra Bažnyčios širdis. Tai seserys visiems, randančios kelią į šių laikų sielovadą, tarnystes, žmonių reikmes ir siekius, sugebančios bendradarbiauti visame Sinodo kelyje ir su kitais toje pačioje misijoje nešti Gerąją Naujieną.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2023 lapkritis 11

Artuma - artuma202311_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22