Apie tai, kas svarbu gyvenantiems Dievo ir žmonių artumoje

2023 gegužė 5
Kronika

Atrasti ir atsiliepti

2023-05-01 | Tėvas Antanas Saulaitis SJ
artuma202305_rs-05.jpg

a-saulaitis.jpgTėvas Antanas Saulaitis SJ

cathopic.com nuotrauka

Gegužės intencija: „Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.“

Šiandien esama apie 1,5 tūkst. vyrų ir moterų vienuolijų (turinčių daug vienuolinių namų). Vienos jų gausios, net keli tūkstančiai narių, kitos kuklesnės, su keliasdešimt vienuolių. Per Bažnyčios istoriją maždaug 1,7 tūkst. vienuolijų išnyko dėl įvairiausių priežasčių ir aplinkybių. Šimtametės norom nenorom prisitaikė prie naujų iššūkių ir sąlygų. Pavyzdžiui, trinitoriai (žinomi ir Vilniuje) iš pradžių rūpinosi išpirkti katalikus vergus islamistų laivyne kartais turtais, kartais užimdami irkluotojų vietas. Moderniais laikais jie siekė padėti dėl tikėjimo persekiojamiems, pvz., sovietų imperijos priespaudoje vargstančiai Bažnyčiai Lietuvoje. Kitos vienuolijos įsteigtos mokytojauti, auklėti jaunąsias kartas, o šiais laikais imasi globoti pabėgėlius ar kitas mažumas ir jas ugdyti, pastatyti ant kojų. Niekad nemažėja poreikis ir noras globoti ligonius ir vienišuosius.

Nenuostabu, kai atsiranda naujų sąjūdžių, krikščionybės srovių ar veiklos krypčių. Prieš gerą šimtmetį vėl gimė šių laikų charizmatinis sąjūdis, pirma protestantų ratuose, vėliau katalikų. Gali būti, kad iš brolių sesių evangelikų atėjo taip mėgstamas ir veiksmingas Alfa kursas. Popiežiaus Pijaus XII 1943 m. enciklikos apie Šventųjų knygų studijas Divino afflante spiritu skatinami katalikai (pavėluotai, palyginus su kitais krikščionimis) ėmėsi skirti daugiau dėmesio Šventajam Raštui, kad ir nepalankiomis sąlygomis gyvendami. Po Vatikano II Susirinkimo tapo net madinga priklausyti savaitiniam Šventojo Rašto būreliui. 2014 metais net 50 proc. Lietuvos katalikų jau buvo skaitę Šventąjį Raštą, o Lietuvos Biblijos draugijos puiki patraukli medžiaga labai domina Knygų mugės lankytojus, nauji vertimai turtina liturgiją.

Kiekvienas išvardytume dabartinių sąjūdžių – prieš atominius ginklus, už švarią ekologiją, už ekumenizmą, tai yra bendravimą tarp krikščionių bendruomenių su metinėmis pamaldomis, bendrais projektais. Kiti imasi ugdyti tam tikrą kultūros ar meno sritį, veikti jaunimo aplinkoje ir poreikius atliepti, kiti puola palaikyti vyresnio amžiaus, ypač vienišus asmenis. Gausu misijinių bendrijų, renkančių paramą pajėgiose šalyse, dirbančių silpnesnėse ar apleistose pasaulio srityse. Katalikų tarpe lyg atstumti išsituokusieji dabar buriami į savitarpio pagalbą ir labiau dalyvauja parapijose, kitoje veikloje.

„Štai aš visa darau nauja!“ – sako Viešpats. Popiežius Pranciškus kviečia patiems savo uždavinį kuo tiksliau atrasti ir atsiliepti, savo jėgas sąjūdžiuose, bendrijose skirti kitų gerovei ir bendram labui, ypač paribiuose esantiems. Nuolat gimsta ir nauji sąjūdžiai ar naujas dėmesys kitokiems uždaviniams. Tam mums ir dovanota Šventoji Dvasia.


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 balandis 4

Artuma - artuma202404_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22